KRISTUS KRÁL

Slavnost Ježíše Krista Krále zavedl papež Pius XI. pro celou církev vydáním okružního listu "Quas Primas" 11. 12. 1925. V něm na závěr milostivého roku osvětlil Kristovu královskou vládu. Zdůraznil také, že "Svátky mají na věřící větší účinek než dokumenty učitelského úřadu církve. Protože svátky seznamují s pravdami víry všechny věřící a nejen některé. Neoslovují je pouze jednou, ale každý rok."

Evangelia této slavnosti nám během tříletého cyklu otevírají tři pohledy na Krista Krále. V cyklu A (r.2011) nám Matouš představuje Syna člověka přicházejícího ve své slávě k poslednímu soudu. V dalším B apoštol Jan představuje Pána Ježíše s trnovou korunou, odpovídajícího na otázku, zda je král. Ve třetím pohledu C  Lukáš zdůrazňuje nápis nad jeho hlavou: "To je židovský král." Současně poukazuje na to, že je králem lásky a milosrdenství.

Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král? ... Čeho ses dopustil?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. ".. . Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (úryvky z Jan 18, 33b-37 v cyklu B)

Dovršení: "Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: ,Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!´ Nad ním byl totiž nápis: ,To je židovský král.´"

On "nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny" (Mt 20, 28)

JEHO KRÁLOVSTVÍ JE KRÁLOVSTVÍM LÁSKY

Jeho vláda byla vícekrát předpovězena: "Bude vládnout od moře k moři, od Řeky (Eufratu) až do končin země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit." (Ž 72,8.11). Micheáš asi 700 let před jeho narozením předpověděl: "A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných."

Od věčnosti je pouze Trojjediný Bůh. "Bůh - Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil." To je jedna ze šesti základních pravd našeho náboženství. Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení byly předpovězeny. Již při Zvěstování Panně Marii anděl řekl: "Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." (Lk 1,32-33)

Ez 34,11-12.15-17

Tak praví Pán, Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.
Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.
Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly."

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Ve středu 29.11. je den modliteb za pronásledované křesťany tzv. "Červená středa". Vpomeňme na pronásledovanou Církev ve svých modlitbách.
 • Modlitbu sv. růžence se budeme modlit půl hodiny před mší sv. od 16.30 hod. V tomto týdnu za rodinu paní Krajčíkovej.
 • Setkání žen bude ve čtvrtek od 14.30 h., pak modlitby matek od 15.50 hod.
 • Na stolku jsou k zakoupení stolní katolické kalendáře na příští rok. Cena 1 ks je 70,- Kč.
 • Kdo máte zájem odebírat katolický tisk, můžete přinést předplatné na příští rok. Jedná se o týdenník Světlo 832,-Kč; čtrnáctidenník Monitor 700,- Kč.; dvouměsíčník Immaculata 200,- Kč.; časopis Milujte se! dobrovolné dary. Dvouměsíčník královéhradecké diecéze Adalbert 319,- Kč. Uvedenou sumu přineste do konce listopadu sr. Pavle. Děkuji.
 • K zakoupení je i brožura k Adventu, cena 35,-Kč.
 • Příští neděle je první adventní, můžete si přinést adventní věnce k požehnání.

 • LITURGICKÝ KALENDÁŘ

  Čt   30.11.   Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  Pá    1.12.   Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

  So    2.12.   První sobota v měsíci

  Ne   3.12.   První neděle adventní/Památka sv. Františka Xaverského, kněze


  BOHOSLUŽBY V TÝDNU- na faře

  OPATOV

  28.11.   úterý    svátost smíření 16.30 – 16.55 hod. / mše sv. v 17.00 hod.

  30.11.   čtvrtek   svátost smíření 16.30 – 16.55 hod. / mše sv. v 17.00 hod.

                                                                                                                     + adorace NSO

  3.12.   neděle   svátost smíření 10.00 – 10.25 hod.  / mše sv. v 10.30 hod.


  KOŠÍŘE   3.12.  neděle   svátost smíření 7.15 – 7.40 hod.  /mše sv. v 7.45 hod.


  KOCLÍŘOV

  27.11.   pondělí   mše sv. v 8.00 hod.

  28.11.   úterý   mše sv. v 8.00 hod.

  1.12.   první   pátek v měsíci - zpovídání od 15.00 – 18.00 hod.

  2.12.   první sobota v měsíci – celodenní zpovídání


  ŘKF Opatov v Čechách č.161, 569 12; farář: P. Ing. Mgr. Ľubor Schlossár, Č.TEL.:-731 402 265

  "Nepropadej smutku kvůli zlým myšlenkám, které na tebe v cele útočí. Věz, že Pán na žádnou tvou námahu kvůli němu podstoupenou nezapomíná."

  1. PÁTKY V MĚSÍCI: ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNA JEŽÍŠE

  Víme, že první pátky v měsíci jsou zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. Ale víme proč?

  V druhé polovině XVII. století se Pán Ježíš zjevil francouzské mystičce Markétě Marii Alacoque a předal ji poselství, které v našem životě víry může mnohé změnit. Této světici, sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, Ježíš ukázal své srdce a řekl: "Toto je srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo." Zároveň jí ale tlumočil svou stížnost - stěžoval si na nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou lásku odpovídají chladem a nezájmem nebo dokonce neúctou.

  Jinak řečeno - je mnoho lidí, kteří, přestože mají víru, nechápou význam Kristovy lásky. Nechápou, že sám lidský život není nic jiného než láska. Nechápou zvláště to, že Kristova přítomnost v Nejsvětější Svátosti je vrcholem lásky, a že na světě není nic důležitějšího než milovat Ježíše v Eucharistii, přijímat Ho a uctívat.

  Během zjevení se pak Kristus obrací na Markétu s otázkou: "Chceš alespoň ty patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát mi náhradou za nevděk lidí své přátelství?" Poselství, které se šíří z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k přátelství s Bohem, k přátelství s Kristem. Kristus se stal člověkem - a lidé potřebují lásku a přátelství druhých lidí. I On přijal skutečnost, že bude potřebovat své přátele. V Getsemanské zahradě názorně vidíme, že Mu Jeho přátele nebyli takovou oporou, jakou by právě v té chvíli potřeboval.

  Tak jako kdysi oslovil Markétu Marii, ptá se nás všech, jestli stojíme o Jeho přátelství. Je to naléhavá výzva zaznívající z Paray-le-Monial. Chceme i my být Kristovými přáteli?

  Během setkání Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii sliby nasměrované ke ctitelům Jeho Srdce. Byly popsané v dopisech. Už po její smrti rozptýlené informace byly sebrány a sestaveny ve známých 12 slibů:

  1. Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.
  2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
  3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
  4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
  5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
  6. Duše vlažné se stanou horlivými.
  7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
  8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
  9. Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.
  10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
  11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci.
  12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k Svatému Přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

  Zaslíbení, především poslední z nich, nelze chápat jako pověru či jako laciný recept, jak "spolehlivě dosáhnout nebe". Máme je chápat a vykládat na základě Písma svatého a učení církve. Zaslíbení jsou součástí božské pedagogiky: Ježíš chce tímto způsobem k sobě přitahovat lidská srdce. To, co Pán žádá, je naše láska, celý náš život, naše předsevzetí k hlubokému křesťanskému životu.

  Pozice Církve

  Apoštolský Stolec teprve po přísných a důkladných vyšetřeních dovolil slavení svátku a také uctívání obrazů Ježíšova Srdce v dnes všedně přijatých formách. Podruhé Církev nepřímo potvrdila zjevení, která obdržela sv. Markéta Marie Alacoque, když po přísném procesu vyzvedla ji ke slávě oltářů. Její beatifikace se uskutečnila v roce 1864 a kanonizace v roce 1920. Prvním z papežů, který potvrdil pobožnost k Srdci Pána Ježíše a také svátek některých diecézí a řádů, byl Klement XIII. Udělal to v roce 1765 - tedy skoro 100 let po zjeveních. Rozhodujícím však v této věci bylo memorandum polských biskupů poslané papežovi v roce 1765. Memorandum udává nejprve historický vývoj kultu, následně dokazuje hluboce jeho správnost a dobra, která vyplývají z té pobožnosti. Papež Pius IX. v roce 1856 rozšířil svátek Srdce Pána Ježíše na celou Církev. Lev XIII. 31. prosince 1899 odevzdal péčí Ježíšova Srdce celou Církev a lidský rod.

  Pobožnost k Srdci Ježíše klade rovněž závazky. Člověk by neměl zneužívat dobroty Božího Srdce. Měl by k tomuto Srdci mít neomezenou důvěru. Proto nejen, že může, ale měl by se utíkat k tomuto Srdci ve všech svých potřebách. Neměl by zraňovat tohoto Srdce novými hříchy. Avšak když nás lidská slabost požene nově do bahna hříchu a otroctví satana, máme právo vždycky důvěřovat Božímu milosrdenství, které je připraveno přijít k nám s pomocí a vysvobodit nás.

  Jak obnovit a uzdravit rodinu?

  Podle Patera Matea jeden z nejjistějších a nejrychlejších prostředků je intronizace (povýšení na trůn) Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v rodině. Je to něco nového? Nikoliv, něco starého. Americký vynález? Ne je to "vynález", který pochází z Palestiny, božský vynález, vynález z Betléma a z Nazareta a z Golgoty!

  Tak jako má být autorita Kristova uznána celou společností, tak má být také vyznávána jednotlivými rodinami. Těžko bude společnost jako celek uznávat Krista za Krále, nebudou-li mu zasvěceny rodiny, ze kterých se společnost skládá.

  Ježíš na trůně rodiny! To jsou slova o panování Ježíšova ducha nad jinými duchy! Ježíš král! On sám to řekl: Já jsem král. K tomu jsem přišel na svět. Cíl intronizace Ježíšovy je Ježíšovo panování. Jeho samovláda. Kristus nemůže strpět, aby satan seděl s ním na trůně jako spoluvládce. Na trůně je místo jen pro jednoho! Kristus je buď vším, nebo ničím.

  Ježíš na trůně rodiny! Odtud vychází pozvolná, ale dokonalá přeměna celého rodinného života. Jedna modla po druhé se vynese ven z domu, protože se tam už nehodí. Stěny jsou čistší. Knihovna se vyčistí. Na rodinném stole se už neobjeví proticírkevní časopis. Zmizí přepjatý luxus a vyhledávání nemírných zábav. Není tu už slyšet nadávek a klení. Práce je bohoslužba. Celý dům jako ostrůvek pokoje! Obraz Srdce Ježíšova se stal reformátorem rodinného života.

  A to ještě není všechno. Malá společnost rodiny připravuje Spasiteli také veřejnou intronizaci. Božské Srdce Ježíšovo provozuje dobyvačnou, výbojnou politiku. Chce se vydat na ulici. Chce obnovit celý veřejný život. Když se stalo reformátorem rodiny, chce být také reformátorem lidské společnosti. Pravdou se má stát prosba Otčenáše: Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Posvěť se jméno Tvé.

  Kdo v rodině zařídí intronizaci Srdce Ježíšova, ten vezme věc lidské společnosti sám do ruky. Stane se dobrodincem lidstva.

  Kdo v některé rodině Božského Srdce poznal Krista, ten nemůže zůstat němým; musí mluvit o svém velikém štěstí. Také je chce jiným zprostředkovat. Stane se apoštolem.

  převzato z https://www.pallotini-pastorace.cz/prvni-patky

  ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI 

  Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, slavením prvních sobot v měsíci se zasvěcujeme Mariinu Neposkvrněnému Srdci na smír za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je její Srdce uráženo. K tomu nás vybízela sama Panna Maria ve Fatimě již před sto lety. 

  TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE 13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům - Lucii, Františkovi a Hyacintě - Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení pasáčkům řekla, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci, a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci. "Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír..." 

  VELKÝ PŘÍSLIB

  O osm let později, 10. prosince 1925, se Panna Maria zjevila Lucii a řekla: "Dcero, pohleď na mé Srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. 

  PROČ PRÁVĚ PĚT PRVNÍCH SOBOT? 

  Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním sobotám, protože existuje 5 urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

   1. rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie, 

  2. rouhání proti jejímu Panenství, 

  3. rouhání proti jejímu Božskému Mateřství, 

  4. rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží, 

  5. urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách. 

  VELKÁ PŘISLÍBENÍ K POBOŽNOSTI PĚTI PRVNÍCH SOBOT 

  K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení: "Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše." 

  PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI 

  1. svatá zpověď, 

  2. svaté přijímání na smír, 

  3. pět desátků svatého růžence,

   4. rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut). 

  Zpověď je možné vykonat před nebo po první sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie; další tři podmínky však musí být splněny v den první soboty. Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot. 

  DEVĚT PRVNÍCH SOBOT 

  Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: "Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni." 

  ZÁVĚREM 

  Nebojte se slavení prvních pátků či sobot - text je sice obsáhlý, ale ve stručnosti se dá říci, že obětujeme Pánu jednou za měsíc zhruba hodinu svého času. A to ve srovnání s tím, co pro nás vykonal Ježíš, snad nelze brát ani jako oběť. Proto se navzájem povzbuzujme k slavení a uctívání Srdce Panny Marie a nebuďme hluší a lhostejní k jejímu přání. 

  JEŽÍŠOVA ZASLÍBENÍ PRO NOVÉNU PRVNÍCH SOBOT DEVÍTI PO SOBĚ JDOUCÍCH MĚSÍCŮ KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE MARIINA 

  • Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou. • Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. • Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách. • V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti. • Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. • Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře. • Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují. • Chudým se dostane příbytku a chleba. • Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřátele. • Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost. • Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti (platí zvláště pro děti). • Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci. • Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti. • Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen. • Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu. • Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi. • Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu. • Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i hmotných starostech. • Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. • Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou. • Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti. Neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit. • Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí. • Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky. • Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky. • Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku. • Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku. • Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a nemoci. • Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží. • Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné a poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já, Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska. • Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky. • Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy. • Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat. K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny: Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!